Instytucje kultury wesprą lokalnych artystów i twórców!

Cztery miejskie instytucje kultury - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury oraz Nowohuckie Centrum Kultury - w ramach programu "Zakupu dzieł" przeznaczą łącznie 250 000 zł na wsparcie dla lokalnych artystów i twórców, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili źródła dochodu. To jeden z elementów pakietu działań pomocowych "Kultura Odporna", który, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, realizuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Wnioski można składać od 6 do 17 maja br.

- Epidemia koronawirusa doprowadziła do czasowego zamknięcia instytucji kulturalnych, odwołania wielu zaplanowanych wydarzeń i zawieszenia mnóstwa projektów i inicjatyw, ale dotkliwie uderzyła również w lokalnych twórców, artystów i animatorów kultury, pozbawiając ich dotychczasowych źródeł dochodu. Dlatego, w ramach pakietu działań pomocowych "Kultura Odporna" przewidzieliśmy wsparcie finansowe także dla nich - w formie programu "Zakupu dzieł". Realizację tego zadania powierzyliśmy czterem miejskim instytucjom kultury, które doskonale znają środowiska twórcze na obszarach swojego działania i będą w stanie najefektywniej rozdysponować środki - wyjaśnia Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Dla kogo i na jakich zasadach
Program jest skierowany do artystów lub twórców (osób fizycznych), którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacą tutaj podatki i w związku z epidemią koronawirusa stracili źródła dochodu - aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia lub dochodów z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają świadczeń socjalnych.
W ramach programu "Zakupu dzieł" będą wspierane działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej. Składając wniosek trzeba będzie przedstawić propozycję takiego projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w ramach programu "Zakupu dzieł", a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2500 zł brutto.
Rozpatrywaniem wniosków zajmie się Komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury, będących współorganizatorami programu. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym (zgodności z regulaminem programu "Zakupu dzieł") oraz merytorycznym - w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, zgodność dzieła z założeniami programu "Zakupu dzieł", a także spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi "Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030" oraz komplementarność działań służących jego realizacji. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych. Pieniądze będą wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury realizujących program: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury lub Nowohuckie Centrum Kultury.

Termin i sposób składania wniosków
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu "Zakupu dzieł" można składać od 6 do 17 maja br., na dwa sposoby:

  • elektronicznie - wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: kulturaodporna@krakowskieforum.pl
  • osobiście - wrzucając wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Na kopercie z wnioskiem powinien znaleźć się dopisek: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program "Zakupu dzieł".

Wyniki naboru (lista wnioskodawców i wybranych do realizacji dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością wynagrodzenia) zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania wniosków na miejskiej platformie internetowej kraków.pl oraz na stronach internetowych miejskich instytucji kultury biorących udział w programie.

Kompleksowe wsparcie
Prezydent Miasta Krakowa 16 kwietnia 2020 r. wydał zarządzenie dotyczące przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych, mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Znalazły się w nim rozwiązania wspierające m.in. branżę turystyczną, sportową oraz organizacje pozarządowe. Wprowadzono także czasowe zmiany związane z wysokością czynszów mieszkaniowych i opłat za wynajem lokali należących do Gminy Miejskiej Kraków. Przewidziano również kompleksowe wsparcie dla sektora kultury. Poza uwzględnionymi w zarządzeniu zasadami wsparcia ekonomicznego dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie Krakowa, dodatkowo, powierzono Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK realizację pakietu działań pod nazwą "Kultura Odporna", adresowanego do środowiska twórczego i artystycznego, którego działalność została zagrożona stanem epidemii COVID-19. Pakiet obejmuje indywidualnych twórców i artystów, organizacje pozarządowe i instytucje kultury, a także sektory kreatywne powiązane z kulturą, w tym, m.in.: producentów muzycznych i audiowizualnych, sektor sztuk wizualnych, filmowy i wydawniczy. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to ok. 12 milionów złotych.

Do pobrania:

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem